METHOD STATEMENT OF DRAMIX MIXED SPRAYED CONCRETE- PÜSKÜRTME BETON İÇİN YÖNTEM BEYANNAMESİ (çeviri)

İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
00. REVİZYONLAR 1
01. GİRİŞ 2
02. PÜSKÜRTME BETON TANIMI 2
03. SHOTCRETE DİZAYNI 2
04. PÜSKÜRTME BETON ÜRETİMİ NAKLİYESİ VE ATIMI 3
05. ŞANTİYE TESTLERİ VE DAYANIM 3
06. DRAMİKS KATKILI PÜSKÜRTME BETON YENİ FİYATI 4
07. ÇALIŞAN LİSTESİ 4
08. EKİPMAN LİSTESİ 4

T1-T2 TÜNELLERİ
PÜSKÜRTME BETON İÇİN
YÖNTEM BEYANNAMESİ Sayfa :
00. REVİZYONLAR
REVİZYON TARİH AÇIKLAMA ONAYLAR
SON REVİZYONLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN DETAYLARI

T1-T2 TÜNELLERİ
PÜSKÜRTME BETON İÇİN
YÖNTEM BEYANNAMESİ Sayfa : 1 / 4
O1. GİRİŞ
Püskürtme Beton; Yeraltında ve yer üstünde kaya yüzeylerinin dayanımlarının
artırılmasında ve şev stabilitenin sağlanmasında düşük kalınlıkta beton yerine yapılan bir
kaplamadır.
02. PÜSKÜRTME BETON TANIMI
Çakıt İletim tünellerinde kuru karışım yöntemi uygulanacaktır. Geçici tahkimatın en
önemli elemanı olan püskürtme beton uygulamalarında dikkat edilen noktalar;
-Püskürtme beton işini yapacak ekip, şantiye bu işte uzman Jeoloji mühendisi ve Formen ‘in
yakın nezaretinde çalışacaktır.Püskürtme beton atıcıları, betonu üniform kalınlıkta devam
ettirecek ve yüzeye mümkün olduğu kadar dik açılarda çarpmasını temin için hortum önceden
kararlaştırılmış bir mesafede ve pozisyonda tutulacaktır..
Çelik lifli püskürtme beton tasarımlarında çimento miktarı 400–480 Kg/m3 düzeyinde, Su/
Çimento oranı:0,30–0,45 max. Agrega boyutu: 7–12 mm, Çelik tel(lif) miktarı 30 kg/m3, Kaya
sınıflamasına göre zayıf zeminde püskürtme beton kalınlığı 12-19 cm aralığı idealdir.
03. SHOTCRETE DOZAJI
DOZAJ KATKI %5 (mm)D
max W/C SU Çelik Tel
(Dramiks)
Kırma taş Agrega
0-7mm.
450 kg 22,5 kg 7 0.32 144 kg 25 kg 1600 kg

04. PÜSKÜRTME BETON ÜRETİMİ NAKLİYESİ VE ATIMI
Püskürtme betonları için Kapıkaya Agrega ocağı elek altından alınan ve 5m3 harman
için 8000 kg oluşan malzeme tartılarak üretim yeri olan T1 Tüneli ağzında bulunan bunker
arkasına stok edilecektir. Burada Bunkerin altına giren 5 m3 kapasitesindeki transmiksere
dizaynda yazılı miktarlarda ki malzemelerin katılımından sonra homojen bir karışım elde
etmek üzere Mikser tamburu 10 dk. süre ile Hızlı devirde döndürülerek, karışım uygulamaya
hazır hale getirilir. Bunker arkasına getirilen agrega karışımının yağışlardan etkilenmemesi ve
optimum nemde kalabilmesi için üzeri örtü ile kapatılır.
Püskürtme beton pompaları, kuru malzemeyi basınçlı hava ile ve basınçlı su ile birlikte kazı
cidarına püskürtürler. Beton malzemesi pompanın içine aktarılırken toz halinde imal edilmiş
katkı malzemesi de ilave edilmektedir. Bu katkı malzemesinin miktarı, kuru beton olarak
çimento miktarının % 2–5 oranındadır. Püskürtülen bu malzeme kazı cidarına basınçla
uygulandığında, % 30 oranında bir dökülme öngörmekteyiz. İstenen püskürtme beton
kalınlığının sağlanması için atım yüzeyi delinerek 7,5cm uzunluğunda tel şablonlar
yerleştirilerek istenen püskürtme beton kalınlık sağlanacaktır. Püskürtme işlemi aşağıdan
başlayıp yukarı doğru devam edilecek, istenen kalınlık bir defada sağlanacaktır. nozulun
doğrultusu püskürtme yapılacak yüzeye daima dik tutulacak, nozulu tutan operatörün
püskürtme yüzeyine olan mesafesi ortalama 1,50 m olacaktır.
Püskürtme beton atımında robot kullanılmayacaktır. Püskürtme beton kuru sistem olarak
üretileceğinden kullanılacak toz katkının sisteme katılması, agrega ve çimentodan sonra
bunker için dökülmek suretiyle yapılacaktır.
Püskürtme beton yüzeylerinin mala ile düzeltme ve perdahlama yapılmayacaktır. Mevcut kaya
yüzeyine uyumlu olarak bırakılacaktır.
05. ŞANTİYE TESTLERİ VE DAYANIM
Püskürtme beton kalınlığı bir defada oluşturulacak ve kalitesi B 200’dür. Şantiyede
kalite kontrol ve test denemeleri yapılacaktır.
Elle püskürtmede Numuneler, 100 m3 de bir alınacak test panelleri 60*60*10 boyutlarında
ayrıca küp numuneleride 7-28 günlük olacaktır. Numuneler laboratuar şartlarında
saklanacaktır. Püskürtme beton minumum test basınç dayanımı BS200 olacaktır. Numuneler,
TS EN 12390-3 standardına göre basınç dayanım testine tabi tutulacaktır.

06. DRAMİKS KATKILI PÜSKÜRTME BETON YENİ FİYAT FARKI:
Dramiks: 2,73 TL/m3 (Nakliye dahil)
1m3 beton da: 25 kg/m3*2,73*1,30=88,73 TL
100 kg Çimento farkı = 14,00 TL
102,73 TL
%25 Müt. Kar ve g.g 25,68 TL …… .
Fiyat Farkı: 128,41 TL/m3 = 57,33 TL/Ton
ÇAK-BE-07/A Tünel yüzeyinde dramiks katkılı şotkrit atılması:
Tünel yüzeyinde şotkrit atılması 158,00 TL/Ton
Fark.: 57,33 TL/Ton
215,33 TL/Ton
07. ÇALIŞAN LİSTESİ
Püskürtme beton yapımı esnasında çalışan personel listesi aşağıdadır;
7.1 Saha Mühendisi
7.2 Tünel Formeni
7.3 Tünel Çavusu
7.4 Loder Operatörü
7.5 Mikser-Damperli kamyon Soförü
7.6 Püskürtme Beton atım ekibi
08. EK İ PMAN L İ STES İ
8.1 Mikser
8.2 Loder
8.3 P.Beton Makinesi
8.4 Damperli Kamyon
8.5 Kompersör
8.6 Su Tankeri
8.7 Hava Tankı

………………………………………………………………..

CONTENTS

00. REVISIONS 1
01. INTRODUCTION 2
02. DEFINITION OF SPRAYED CONCRETE 2
03. DESIGN OF SHOTCRETE 2
04. PRODUCING OF SPRAYED CONCRETE TRANSPORTATION
AND APPLICATION 3
05. SITE TESTS AND DURABILITY 3
06. NEW PRICE OF DRAMIKS MIXED SPRAYED CONCRETE 4
07. MANPOWER LIST 4
08. EQUIPMENT LIST 4
Page:1/4
00. REVISIONS
REV DATE DESCRIPTION APPROVALS
DETAIL OF CHANGES IN LATEST REVISIONS

T1-T2 TUNNELS
METHOD STATEMENT OF
DRAMIX MIXED SPRAYED CONCRETE
O1. INTRODUCTION
Sprayed concrete; is a lining that is made instead of thin concrete to provide slope stability and durability of rock surfaces both in underground and aboveground.
02. THE DEFINITION OF SPRAYED CONCRETE
In Cakıt tunnels dry mix procedure will be done. The important points of sprayed concrete procedures which are the most important element of temporary supportings are;
-The team who will do the sprayed concrete also work with the control of the specialist geology engineer and foreman. The man who is responsible of doing sprayed concrete will shot the concrete in uniform thickness and provide the crashing angle as far as possible in
perpendicular angle they will hold the pipe in decided length and position.
In steel fiber sprayed concrete design the amount of cement is at the level of 400-480 Kg/m3, water cement ratio is 0,30-0,45 maximum aggregate size is 7-12 mm, steel fiber amount is 30
kg/m3 and according to the rock class in weak soil the sprayed concrete thickness is ideal for 12-19 cm.
03. SHOTCRETE DOSAGE
DOSAGE AGENT %5 (mm)D
max W/C WATER Steel Fiber
(Dramix)
Aggregate
0-7mm.
450 kg 22,5 kg 12 0.32 144 kg 25 kg 1600 kg

04. PRODUCING OF SPRAYED CONCRETE TRANSPORTATION AND APPLICATION
The material for sprayed cocncrete which was taken from Kapıkaya aggregate mine’s sieve bottom and consisted of 5 m3 mixture of 8000kg wieght is weighed andstocked at the back of the bunker which is placed at T1 tunnel that is called the producing place. After
adding the specified amount of materials that are written in design to the turck mixer of 5m3 capacity going under, the drum of the mixer will be spined for 10 min in fast devolution to provide a homogeneous mixture.
The mixture of aggregate that brought to the bunker will be covered to not be influenced by the rains and to stay at an optimum moist.
Sprayed concrete pumps are spraying the dry material to the excavation surface with pressure of air and water. We are foreseeing % 30 of rebound when this material applied on the excavation surface with pressure. To provide the wanted concrete thickness the applied surface will be drilled and 7,5cm long wire templates will be placed. Spraying procedure will start at the bottom and continue to the top, wanted thickness will be provided at one application. The
direction of the nozzle will be hold in a perpendicular angle to the application surface and the operators distance between the application surface will be aproximately 1,5m long.
While doing the application of sprayed concrete no robot will be used. Because of the production of the sprayed cocncrete will be dry mix procedure, the powder concrete agents added to the system will be done with pouring the concrete agent to the bunker after aggregate
and cement.
At the sprayed concrete surface there will not be finishing or correcting with a trowel. It will
be relased coherent with existing rock surface.
05. SITE TESTS AND DURABILITY
The sprayed concrete thickness will be formed at once and its quality is BS200. Quality control and tests will be done at the site.
The samples will be taken in every 100 m3 once and the cube samples will be 7-28 days at spraying with manpower. The samples will be kept in labrotary conditions. The minimum pressure durability of the sprayed concrete will be BS200. Samples will be subjected to
pressure durability test according to TS EN 12390-3 standart.

06. NEW PRICE OF DRAMIX MIXED SPRAYED CONCRETE
Dramix: 2,73 TL/m3 (including transportation )
1m3 concrete : 25 kg/m3*2,73*1,30=88,73 TL
100 kg cement differance = 14,00 TL
102,73 TL
%25 contractor profit and overhead costs 25,68 TL …… .
Additional cost: 128,41 TL/m3 = 57,33 TL/Ton
ÇAK-BE-07/A Application of dramix mixed shotcrete to the tunnel surface:
Application of shotcrete to the tunnel surface 158,00 TL/Ton
Differance: 57,33 TL/Ton
215,33 TL/Ton
07. MANPOWER LIST:
The manpower list of sprayed concrete application is below;
7.1 Site Engineer
7.2 Tunnel Foreman
7.3 Tunnel headworker
7.4 Loder Operator
7.5 Truck Mixer Driver
7.6 Sprayed concrete application team
08. EQUIPMENT L İ ST
8.1 Truck Mixer
8.2 Loder
8.3 Sprayed Concrete Pump
8.4 Truck
8.5 Compressor
8.6 Water Tank
8.7 Air Tank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: